Muuseumitunni tegemisest ERMi uue maja näituse „Keelekatel“ juurde

Kaspar Jassa, giidmuuseumipedagoog

ERMi uues hoones avatava eesti keelele pühendatud näituse „Keelekatel“ tegemine kestab juba üle 5 aasta. Näituse sisu on kujundanud keeleteadlased Tiit Hennoste Tartu Ülikoolist ja Kristiina Ross Eesti Keele Instituudist ning Eesti Rahva Muuseumi töötajad. Esimese etapina valmis 2010. a prototüüpne näitus „Muuseum näitab keelt“, mis osutus väga populaarseks seetõttu, et eesti keelt oli demonstreeritud uuest interaktiivsest vaatevinklist. Näitust täiendas muuseumitund, kus sai moodustada uusi sõnu, kirjutada loovtöö linnusulega ja kinnistada teadmisi erineva tasemega töölehtede abil.

Praeguseks on „Keelekatla“ tarmukas meeskond – seni küll paljuski virtuaalse – näituse ehitamist jätkanud. Ühes sellega on edasi liigutud ka hariduslike väljunditega. Eesmärgiks on luua tulevase näituse kõrvale mitu muuseumitundi (haridusprogramm), mis aitaksid kinnistada „Keelekatlast“ saadud teadmisi.

IMG_1522IMG_1558Keelemängude töötoad kultuurikonverentsil “Mina ise – kodukoha kultuuriloolise pärimuse talletaja ja edasikandja“ Kadrina Keskkoolis. Sirje Madisson

Uue meeskonna liikmena asus Tallinna Ülikooli eesti keele lektor Annika Kilgi 2012. a. välja töötama keelemänge ehk kogumit erinevatest õpivahenditest, mis aitaksid õpilastel mänguliste võtete abil tajuda eesti keelt uue nurga alt või pakuksid välja teemasid,  mida koolis üldiselt ei käsitleta.  2013. a sai valmis pea 40 mängulist õppematerjali erinevatel teemadel, nagu stiilid, fraseologismid, onomatopöad, eesnimed, kirjakeele ajalugu jne. Veel samal aastal tehti koolide infoväljal üle-eestiline kampaania, mis kutsus 2014. a emakeelekuul nimetatud mänge muuseumis tasuta mängima. Huvi oli üsna suur, kuid nii mõnedki koolid loobusid Tartusse tulekust seoses vajadusega tellida buss.

Algusest peale oli selge, et võimatu oleks olnud testida kõiki mänge. Nii me – ERMi giid-metoodik Virve Tuubel ja giid-muuseumipedagoog Kaspar Jassa – valisime välja teatava hulga mänge selliselt, et igast teemast oleks vähemalt üks mäng esindatud. Samuti püüdsime, lähtudes oma pedagoogikogemusest, esmalt käiku lasta mängud, mis tundusid õppijate auditooriumile kõige atraktiivsemad olevat. Mängude sihtrühmaks sai määratud põhikool ja gümnaasium.

IMG_1667

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis 17.03.2014. Sirje Madisson.

Emakeelekuu jooksul toimus nn keelemängude testimine nii muuseumis kui ka väljaspool. Käisime töötubadega Kadrina, Jõgeva ja Petseri koolides ning võtsime vastu külalisi Tapalt, Uulust ja Tartust. Kokku läbis testimise ca 350 põhikooli- ja gümnaasiumiõpilast. Sihtgrupiväliselt sai testitud ka lasteaiakasvatajaid Narvas. Tagasisidelehtede täitmine osutus aga tihtipeale problemaatiliseks, sest õpilaste aeg oli piiratud. Siiski saime tagasisidet ka õpilastelt ja õpetajatelt vahetult küsides. Selle tulemusena lükkasime käigu pealt mõned mängud, mis üldse ei töötanud, kõrvale ja asendasime teistega. Meie eesmärk oli saada konkreetset infot, kuidas ja kas teatud mäng õpilase käivitab või ei tee seda mitte.

Testimise tulemusena saime välja valida hulga mängulisi õppematerjale, millest saab vundament tulevasele muuseumitunnile näituse „Keelekatel“ juurde. Õpilastele pakkusid kõige rohkem huvi mängud, kus sai tegeleda eesti nimede kujunemise (nimemoodide ajalugu), vanade sõnade dešifreerimise (muutused kirjakeeles), fraseologismide visualiseerimise (kõnekujundite tundmaõppimine) ja rääkimisega loomakeeles (onomatopöa). Suurt imestust ja lusti pakkus ka krihvli ja linnusulega kirjutamine.

Nii mõnedki mängud, nagu nt stiiliteemalised, mis tundusid õpilasi mitte käivitavat, tuleb ilmselt ümber teha või siis paigutada täiendava õppematerjali kujul ERMi koduleheküljele, kust õpetaja saab need enda käsutusse pärast külaskäiku klassiga näitusele „Keelekatel“. Võimalik on koostada ka 2-st või enamast muuseumitunnist koosnev teemapäev „Keelepäev ERMis“, mille raames saabub muuseumisse klass, kes veedab siin terve päeva ja tegeleb eesti keelega.

Asise tegevuse tulemusena on nüüd valmis muuseumitund, mille saab lülitada 2016. a avatava ERMi uue hoone programmi.

IMG_7934

Jõgeva Põhikooli V klassi õpilased ja emakeeleõpetaja Inga Reinumägi 28.03.2014 ERMi näitusemaja töötoas. Kaspar Jassa

Lisa kommentaar