Kuu kiri nr 11 ehk 100 aastat tagasi novembris

Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

Novembrikuise kirja[1] saatjaks on Julius Kask Virtsa külast Kudina vallast Maarja-Magdaleena kihelkonnast. Ta sündis 1891. aastal samas kihelkonnas Saare vallas Jakob ja Anlena Kase (s Annama) peres.[2] 1930. aastate teisel poolel pidas ta koos vend Pauliga Kasepää vallas talu.[3] 1913. aastal kogus Julius Kask vanavara oma kodukandis Maarja-Magdaleena kihelkonnas, saates muuseumile 11 eset. Muud täpsemad andmed tema elu ja tegevuse kohta kahjuks puuduvad.

022842_ERM_Fk_323_7

ERM Fk 323:7 Maarja-Magdaleena kirik.

 

Tartus, 7.XI.1913

Auustatud E.R.M!

Palun wäga wabandada, et nii naeruwäärt wähese nummerdega korjamise raamatu ära pean saatma. Ootamata takistused ei lasknud mull Saare walla peale mõteldagi, ja ära sõit, kahjuks, ei saa seda nii pea laskmagi. Hr Woldemar Rätsep, kes Kudina w. korjas, lubas tulewal aastal minu eest ka Saare walla ette wõtta. Mina sain ainult suure waewaga oma ümber, nimelt Wirtsa küla (Kudina wallas) läbi käia.

Kahjuks, sääl on wanawara häwinenud – Ühte ja teist huwitawat asja üteldakse 3–4 aastat tagasi olnud. Tähendab wiimased aastad just kõige waenulikumalt wanawara walliwad. Museumi kasust nagu näha, pole rahwal ka siin suuremat aimu.

Ülesoo talus (Wirtsa, Üle Jõgewa) on üks wana hammaspink, pääle sada aastat wana. Kaunis huwitaw wana asi – kuid ta omanik Rudolf Grüntal ei lubanud seda enne ära anda, kui uus walmis weel pole, sest ta olla wäga tarwilik ja hõlpus tarbe asi talupidajale ka nüüd. Hr. Wold. Rätsep wõiks siis tulewal aastal seda Tartu toimetada.

Üleüldse soowi jäeb, et Saare wald lähemal ajal tingimata läbi käidaks – sääl on wanawara, kuid häwineb – sest rahwal pole museumist aimu.

Kõige auustusega

Julius Kask.

 

Näiteid Julius Kase poolt 1913. aastal Maarja-Magdaleena kihelkonnast korjatud esemetest:

047859_ERM_14178

ERM 14178 Soolatoos. Valmistanud ja muuseumile kinkinud Jakub Tolkman Maarja-Magdaleena khk Kudina vallast.

001965_ERM_14174ERM 14174 Pärnakoorest leivamärss reisil või jahil kasutamiseks. Muuseumile kinkinud pr Koorits Maarja-Magdaleena kihelkonna kiriku juurest.

049148_ERM_14173_abERM 14173 Kaanega soolatoos. Muuseumile kinkinud pr Koorits Maarja-Magdaleena kihelkonna kiriku juurest.

001763_ERM_14170_abERM 14170 Kaanega ehtekarp. Eseme valmistanud u 1830. aastal Jaan Kõre, Maarja-Magdaleena khk Saare vallast. Muuseumile kinkinud Julius Kase ema Anlena Kask, Maarja-Magdaleena khk Saare v Jõe t.

012585_ERM_14179ERM 14179 Nahast haavlikott luust otsikuga. U. 1833. aastal valmistanud Julius Kase vanaisa Jaak Kask, muuseumile kinkinud Juliuse isa Jakob Kask Maarja-Magdaleena kihelkonnast Kudina vallast.[1] ERM A f 1, n 1, s 35. Kiri on avaldatud muutmata kujul, vana kirjaviis on normeerimata.

[2] EAA f 1258, n 1, s 171. Maarja-Magdaleena koguduse personaalraamat A-K 1915–1940, lk 195.

[3] ERA f 3653, n 7, s 2555.  Eesti Maapanga laenutoimik 1938–1940.

Lisa kommentaar