Kirjad neilt, kes võitlesid vabaduse eest

Autor: ERMi näituste talituse produtsent Eve Aab. Fotod: Arp Karm.

Millest räägivad 100 aastat vanad postkaardid? Kellele mida. Olgu selleks postitempel, kuupäev, saatja/saaja nimi, trükikoda ja tiraaž või pilt – kõik kannab oma sõnumit.

Võõraid kirju ei ole küll viisakas lugeda, aga mitu inimpõlve tagasi saadetud postkaardid on justkui anonüümsed. Nii peatubki pilk ikka kirjaridadel.

Selle loo peakangelased on kirjad, mis on teele saadetud Vabadussõja aegu ja mis kannavad igaüks isiklikku lugu. Tollane keeleseadmine oli teistsugune, samuti leidub keelekonarusi (nt on k, p, t ja g, b, d koha vahetanud). Aga see ei ole esmatähtis. Need kirjaread on saatnud mehed, kes võitlesid meie riigi ja rahva vabaduse eest!

Armas õde!! Ole hea ja saada mulle Martha aadress. Mina teenin nüüd Tallinnas Tagawara Ratsa eskadronis. Tervita minu poolt kõiki tutawaid. Eevald

Johanna!! Miks sa ei kirjuta, mis teed sa terwed päewad seal igavas Rakweres? Paneb kohe tõesti imestama. Ootan kirja – pikka. Tervitades … 24.04.1919

Soovin Sulle poeg häid pühasi. Ela heast siis poeg emaga kui isad enam ei ole. Hoidke mälestuseks. 13.04.1919

Hoolimata karmist ajast mõeldi ja kirjutati ka siis elu ilusamast ja helgemast poolest. Tähtis on see, mis on ridade vahel – inimese olemus pole kogu oma tundeskaala rikkuses muutunud. Me soovime ikka, et meid märgatakse, meist hoolitakse ja seda ka välja näidatakse. Me tahame leida ja säilitada suhteid. Tuua ellu särtsu ja sära. Kõigest sellest ja muustki räägib Vabadussõja aastatel saadetud välipost.

ERMi kogus on 696 postkaarti, millest 352 on esitletud virtuaalnäitusel „Aja jälg“ (1.–6. osa).

Saadan tähtsama sündmuse kaardi Eesti elust. Home sõidan wälja aadress jääb endiseks ainult „tegew wägi“ tuleb Tallinna asemele kirjutada. Head terwist kõigile minu poolt seda kord ka kõiki kõige paremad. Soovib …

Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Esimest korda koguneti Estonia kontserdisaalis 1919. aasta 23. aprillil, esimeheks valiti sotsiaaldemokraat August Rei.

Tervitan sind armas õde oma kaartiga ja soowin sulle head õnne elada. Mina sain täna sinu kirja kätte. Mis sa 17-ndal oled kirjutanud. Kui Anna mulle kirja toob küll siis kirjutan  pikemald. Kodu ei ole wõimalik tulla. Jumalaga.

Kallis! Hing mull armastab hämarat ilma. Taeva tulede tumedad silma. Puude all koltunuid, kollaseid lehti. Närbunuid lillede langenuid ehti. Sinu Konstantin

Sõjaväljal 24.09.1919 Kati! Tere õhtust ka Kati! Jõudsime õnnelikut kohale. Praegu on kell kümme õhtul, magama ei taha weel minna, kirjutan ette ühe kirja. Olin tee tulles ka Juksiga koos, tema sõitis Wõrusse. Päewal rääkisin temaga telefoniga, oli juba teine tagasi tulnud, päris ligistiku olime, külad natuke maad teineteisest eemal. Küll oli kassi ahastus suur, kui alles tulin. Kuradi kahju on nende aegade järgi, kus woodi põhjad raksusid. Hää küll … Ela taewalikumalt! Jaan

Olen õnnelikult jälle tagasi jõudnud oma teenistuse kohale. Ainult unistus ja hea mulje järgi jäänud kodumaast – aga silm ei näe wist tükil ajal mitte? Oh, aga miskid pole parata. Terwitades …

Hea hulk postkaarte on saadetud neidudele, et tutvust sobitada. Siin on väljavõtted aga vanadest päevalehtedest.

Terwist, Tallinna neiud! Kuidas siis on selle asjaga? Ootame, aga ei tule! Kirjutage siis rutem kui muidu. Kirjutagu ainult need, kelle kirjutamine enam wähem selge on. Kalewlaste malev, 2. rood, Lucifer ja Ko
*
Sõjawäljalt
Kirjutage, piigad peened. Kirjutage neiud noored! Jätke maha memmepojad, taewaliidus targutajad … Kui teie ei usu meie juttu, õnnetus wõib tulla ruttu. Soojemaid terwitusi sõjawäljalt soowides. Adr: 7. jalawäe polk, 3. rood, 2. rühm.
*
Neiud, silmad siia! Wiisakad noored Eesti sõdurid terwitavad kodumaa neiusid ja soow. nendega kirjawahetusse asuda igawuse ära ajamiseks. Adr: 1. Diwiisi tagaw. Pataljon, 4. rood, 1. rühm.

Kaunid Eesti neiud. Uuesti on rahu jutud liikumas. Noort Eesti sõdurid huwitab nüüd enam kui kunagi, diplomaadilist läbirääkimine ühiselu soowides, kodu kaunimate neidudega. Adr: 7. jalawäe polk, 12. rood.
*
Neiud silmad siia! Kauemat aega kodumaalt ära olles igatsen endise lõbusa elu järele. Neiud kirjutage kõik mulle, siis mul lõbu laialt. Hakkan kirje ootama. A. Päästel. Adr: Kuperjanowi partisanide bataljon, 5. rood, 2. rühm.
*
„Eesti sõduri laulud“. Wäike format, pehmes riidest köites. 128 lhk llaulusid, 16 lhk walget paberit. Hind 12 marka. Walged, mustad, punased ja sinised laulud kõik läbisegi. Eesti neiud, pruudid, noorikud, emad, õed, wennad, sõbrad! Iga sõdur on seda wäärt, et temale „Sõduri laulud kingituseks saadate. Pilksel pimel ajal on laul tõesti eluküünlaks. See lauludekogu toob uut waimustust, jõudu, lootust. Nii tehti kaubale reklaami sada aastat tagasi. 

Postkaardid olid kunagi sedavõrd olulised, et neid hoiti pikalt alles – tänu sellele ongi need jõudnud meie kogusse. Mine tea, kui paljud sel viisil sobitatud tutvustest ühise eluni viisid. Ja ega tänapäeval käi ju elu teisiti, ainult et postkaardi asemel on suhtlusportaalid.

Kuulke preili Mints! Teie lähete ka viimasel ajal päris laisaks, ei kirjutade enam midaki uudist. Kutas tänane kewate meeltib. Olid paris soojad ilmad, täna on sugu külmemb meil on päris kena jõe perve peal kõtutada ja karwa soendada. Kui teil kodu pool kunaki pidu on, siis kutske meid ka pidule. Palju trehvamist.

Sinuta kui pikad On mulle päewad ööd Igawad ja kurvad Kas magan ehk teen tööd. Teid terwitades Gustaw

Terwitusi Kilu linnast! Suur aitäh programmi eest, wäga kahju et tulla ei saa. Teile aga soovin hääd pidu tuju ja palun mõttelge siis ka minu peale, kui olete endi tuttawate ringkonnas. Tervisi kõigile kes mind tunnevad ja neiu Sokkmannile. Elage hästi ja lõbusalt nii kuidas saatus lubab.

Väliposti teenistus loodi Eesti sõjaväe ülemjuhataja käsuga 11.01.1919. Postisaadetised kodust rindele maksustati tavalises korras, rindelt koju aga olid need maksuvabad, nii et sõdurpoisid said ilma rahata koju kirju saata. Välipost lõpetas tegevuse 15. mail 1920.

Kui templijäljendeid uurida, siis leiab sealt sõna bataljon (pataljon). Ilmselt võeti see kirjapilt Vene kroonust, kust meie ohvitserid teadmisi omandasid (vene k батальон). Kasutati teisigi laensõnu: uulits (улица) – tänav; trotuar (тротуар) – kõnnitee; kalidor (коридор) – koridor jne.

Tempel: Kooliõpilaste Reserw-Bataljon

Huvitavat keelekasutust leiab veelgi. Näiteks nakkushaigusi nimetati siis külgehakkavateks haigusteks.

Tempel: 1 diwiisi külgehakkaw. haiguste wastu wõitlew lendsalk / Kirjade jaoks

Vaadake vanu postkaarte ERMi virtuaalnäitusel „Aja jälg“ (neid saab seal ka pöörata ja suurendada, et teksti paremini näha).

Lisa kommentaar