Kuu kirjad ERMi ajaveebis

 Kristi Ütt, digitaal- ja eriarhiivi hoiuhaldur

Eesti Rahva Muuseumi ajaveebis hakkab saabunud aasta igal kuul ilmuma üks kiri, mis on saadetud muuseumile 100 aastat tagasi. Kirjasaatjateks on inimesed, kes on tundnud huvi muuseumi olemuse ja tegevuse vastu, tahtnud nõu ja jõuga abiks olla, enda küsimustele muuseumi abiga vastuseid saada või lihtsalt ilmaelu üle arutleda. Kes oli ja mida arvas Eesti Rahva Muuseumi kirjasõber aastal 1913?

Kuu kiri nr 1 ehk 100 aastat tagasi jaanuaris

Jaanuarikuise kirja kirjutaja on põllumees Joh. Robas Triigist (ka Kõue) Kose kihelkonnast. Väga täpseid eluloolisi andmeid on mehe kohta raske anda, sest kirja kirjutamise ajal elas Triigis Kose koguduse personaalraamatu [1] andmeil mitmeid samanimelisi isikuid, keda võiks kirja autoriks pidada. Kahjuks ei ole ka muuseumi liikmete nimekirja [2] ühtegi Robase-nimelist märgitud, et oleks võimalik kirjutaja andmeid täpsustada. Kõige tõenäolisemalt võib tegu olla Johannes (Johan/Juhan) Robasega, kes sündinud 1874. a. Triigis Kose kihelkonnas. Tema 1896. aastal sündinud ja täiskasvanuna puusepaametit pidanud poeg, samuti Johannes, oli 1913. aastal alles poisiohtu ja arvestades kirja sisu ilmselt selle autor olla ei saaks. Triigi kooli kroonikaraamatu [3] andmeil valiti üks Joh. Robas ka 1926. aastal kooli hoolekogu esimeheks. Kes aga alljärgneva põneva kirja kirjutada võis, mõelgu ja otsustagu lugeja juba ise.

ERM Fk 1764:524 Triigi valla kõrgem 6-klassiline kool, ehitatud 1905. aastal. Pildistatud 1921. aastal.

Triigist 12. jaan 1913.

Kõrgesteaustatud Eestirahwa Muuseomiwalitsusele

Talu detsembri kuu 12as numbris leidsin mina Teie üleskutse muuseommi liikmeks astuda. See Teie soow oleks üsna rõõmustaw olema, kuid soowiksin hea meelega teada saada, kuidas ja mismoodi mina wõiksin museommi toetada kui mina ka muuseommi liikmeks kõlbaks. Ja missuguste tingimustega Teie mind wastu wõtaksite. Mina oma isiku kohta ei saa praegu mitte mingisuguseid dokumentisi Teile saata, kuid see mis mina Teile kirjutan see on kõik mis mina praegusel korral teha wõin. Aga kui Teie mind liikmeks wastu wõtate ja minu isiku üle mingeid dokumentisi soowite, siis olen ka walmis neid Teie soowi peale saatma. Praegu olen mina põllumees. Minu talu koht on Balti raudtee Raasiku jaamast 40 wersta hommiku pool. Kose kihelkonda – Aleksandri ühendatud waldas Triigi kogukondas. Enne kui mina weel mitte põllumees ei olnud, siis mina ostsin ka wanu rahasi ja wanu rinna ja kaela ehteid ja müüsin neid jälle suurema äridelle edasi. Praegu aga ei ole mina enam 6el aastal niisuguse asjaga tegemist teinud. Wäga hea meelega hakaksin mina muuseumi liikmeks kui mina selleks peaksin kõlbama, ja kui Teie mind wastu wõtate ja kui ka tingimused niisugused on, et minul nendega wõimalust on hakata. Palun olge nõnda lahked ja wastake minule minu palwe peale kuidas Teie tingimused on.

Kõige austusega Joh. Robas

Eesti Rahva Muuseumi liikmekaart 1912. aastast.

Ka wanu ehitusi on meie pool weel mõnes kohas leida, niisama ka rahwariideid ja töö nõusid ja tarbe asju, kui ka söögi ja joogi nõusid. Kõige wähem on magamise asemeid ja magamise riideid leida. Ja sõidu riistu ja tekisi on ka weel pisut olemas, niisama ka rehe peksu ja maa töö riistu. Kuid käsitöö nõusid olen mina ka meite kohas juhtunud nägema. Kõiki olemisi koku wõtes, pean ütlema et mina enda poolt ika weel mitmed wanema ja keskaja asju wõiksin leida, kui neid weel tarwis peaks olema.

Seesama Joh. Robas[4]

ERM Fk 530:18 Kose kihelkonna vanavara, mille Gustav Vilbaste 1914. a. ERMile korjas. X-ga on märgitud rätik, mille annetaja pärast tagasi võttis. Foto: J. Tolmann Kosel.


[1]  EAA f 1215, n 1, s 134, l 121-123.

[2]  ERM A  f 1, n 1, s 5.

[3]  Triigi 6 kl algkooli kroonikaraamat. http://triigikool.blogspot.com  [03.01.2013]

[4]  ERM A  f 1, n 1, s 36. Kiri on avaldatud muutmata kujul, vana kirjaviis on normeerimata.

 

 

Lisa kommentaar