Wõistlus päewapiltnikkudele

Tiina Tael, peaarhivaar Postimees 28. aprill 1912 kuulutab: Sarnased üleskutsed ilmusid 1912. aasta kevadel teisteski Eesti päevalehtedes, kutsumaks kutselisi ja asjaarmastajatest päevapiltnikke jäädvustama argielu: Üleswõtted peawad algupäralist rahwa elust olema ja selle tüüpilisi külgesid karakteristiliselt tabama. Nad wõiwad rahwast tööl, pidudel, lõbutsemisel, igapäevasel talitusel jne. näidata. Nad wõiwad ka rahwa keskelt tüüpusi tuua (ka rahwariides…